СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

За кратък период от своето създаване „Евробилд“ ООД успя да разгърне широко своята дейност в
сферата на гражданското и промишленото строителство и се наложи като познато име сред
строителните компании в България.

Основната дейност на дружеството е съсредоточена върху:

  • Строителство на жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура.
  • Строителство на нежилищни сгради (търговски и административни сгради, хотелски комплекси, цехове, складове и други) и прилежащата им инфраструктура;
  • Строителство, доизграждане и реконструкция на обекти от пътното строителство (улици, шосета и други пътища за автомобили и пешеходци), строителството на преносни и разпределителни тръбопроводи (водоснабдителни системи, канализационни системи, помпени станции и други), строителството на съоръжения (хранилища за опасни отпадъци, спортни площадки, фотоволтаични инсталации и други);
  • Озеленяване и благоустрояване.
  • Производство на бетонови разтвори.
  • Производство на арматурни заготовки.
  • Производство на метални конструкции и изделия.
  • Услуги със строителна механизация.
  • Превоз на товари, в т.ч. на извънгабаритни товари.
  • Превоз на пътници.

От м. януари, 2008 г. „Евробилд“ ООД е член на Камарата на строителите в България
и е вписанo в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи
със съответния обхват

„Евробилд“ ООД притежава сериозен опит в изпълнението на обекти от гражданското и промишленото строителство, като фирмата разполага както с висококвалифицирани кадри с много добра професионална подготовка, така и с необходимото оборудване и строителна механизация за изпълнението на дейностите в тази област.

Освен цялостното строителство на сгради и съоръжения, „Евробилд“ ООД притежава и богат опит в разрушаването и демонтажа на съществуващи сгради и конструкции, в рязането и раздробяването на стоманобетонни конструкции с последваща утилизация на стоманобетонните блокове.

Компанията притежава Производствено-техническа база в с. Равадиново, общ. Созопол, оборудвана с две бетонови стопанства, произведени от Stetter GmbH. Всички класове бетонови разтвори се произвеждат при условията на внедрена и одобрена Система за производствен контрол в съответствие с БДС EN 206:2013+A2:2021 и БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021.

На територията на базата са разположени още и Цех за метални конструкции и изделия и Арматурен двор, които изработват широка гама метални конструкции и изделия и арматурни заготовки.

„Евробилд“ ООД разполага с голям брой и разнообразие от собствена механизация, необходима за бърза и ефективна работа в областта на строителството, обхващаща: бетоновози, бетонпомпи, самосвали, влекачи, ремаркета, полуремаркета, платформи за извънгабаритни товари, челни товарачи, багери, прикачен инвентар за багерите (ножици за рязане на бетон, хидравлични ножици, пулверизатори и др.), булдозери, кулокранове, валяци, съчленени самосвали/дъмпери, телескопични товарачи, челни товарачи, трошачна инсталация - челюстна и други. За поддръжката и ремонта на наличните механизация, машини и оборудване са изградени стационарен и мобилен сервизи.

"Евробилд” ООД извършва транспортна дейност по превоз на товари на територията на Европейската общност и пътници въз основа на лицензи за платен международен превоз на товари и за платен автобусен транспорт на пътници, издадени от Министерство на транспорта на Република България.

„Евробилд“ ООД притежава също и регистрационни документи за извършване дейности по третиране на строителни отпадъци на териториите на областите: Бургас, Велико Търново, Враца, Перник и Плевен, както и по транспортиране (събиране и транспортиране) на строителни отпадъци на територията на Република България.

Интегрираната система за управление на „Евробилд“ ООД с обхват на приложение на одобрението "Промишлено и гражданско строителство. Изграждане, доизграждане и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи. Изграждане на пречиствателни станции и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Производство на бетон." е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance Limited в съответствие с международните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013 и ISO 50001:2018.