СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ
  • Изграждане на Фаза 1 на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, гр. Козлодуй.
  • Модернизация и реконструкция на предочистка сурова вода. Система за обезводняване и отделяне на шлама, гр.Козлодуй.
  • Реконструкция на сградата на ДГС-1 за целите на извеждането от експлоатация, гр.Козлодуй.
  • Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на кв. „Върба“, гр. Радомир, 2 КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци, гр. Радомир.