СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Компанията ни притежава богат опит в изпълнението на промишлени, търговски, административни,
производствени и жилищни сгради и съоръжения, хотелски комплекси
и прилежащата към тях
инфраструктура, като разполага както с квалифициран технически и изпълнителски персонал, така и с
подходящото оборудване, необходими за качествено и устойчиво строителство.

Ние изпълняваме възложените ни проекти, водени от принципа за качество на изпълнение, висок професионализъм и коректно отношение в полза на нашите клиенти при стриктно спазване на договорните условия, техническата документация за проектите, изискванията на действащата нормативна уредба, утвърдените графици за изпълнение и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда и оптимално използване на енергийните ресурси в съответствие със сертифицираната Интегрирана система за управление на дружеството.

При реализирането на всички проекти използваме висококачествени материали и консумативи в съответствие с изискванията на проекта и на действащата нормативна уредба и необходимото оборудване за устойчиво и качествено изпълнение на строителството.

Корпоративният опит, уменията и възможностите, които имаме, ни поставят сред фирмите в бранша, които разполагат с капацитета и ресурсите да реализират проекти от голям мащаб, като:

  • Изпълняваният в момента проект "Изграждане на Фаза 1 от Националното хранилище за радиоактивни отпадъци" в гр.Козлодуй;
  • Изпълнените "Реконструкция на съществуващи сгради и конструкции на площадка АЕЦ "Белене"" в гр. Белене, "Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво в АЕЦ "Козлодуй"" в гр.Козлодуй, "Прокатен цех" за "Стомана Индъстри" АД в гр. Перник, Хотелски комплекси "Marina Royal Palace" и "Marina Beach Hotel" и изграждане на прилежащата им инфраструктура на територията на в.с.Дюни, "Александрия Клуб Хотел" в гр. Приморско, Жилищен комплекс "Престиж Сити" в гр.Приморско и други.