СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

През годините дружеството разшири своята дейност в посока на изпълнение на инфраструктурни
обекти по изграждане, доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни
мрежи, помпени станции, пътища, улична мрежа, брегоукрепване и геозащита, озеленяване
и благоустрояване.

Развитието в тази област е плод не само на квалификацията и екипната работа на специалистите от
различни направления, но и на инвестициите в закупуването на техника, механизация и укрепително и друго
оборудване за осъществяването на подобни проекти.

Сред по-значимите инфраструктурни проекти, изпълнени от дружеството се нареждат: Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Трън от преходен резервоар до напорен резервоар V=2000m3; Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минерална баня с. Бързия до минерална баня гр. Берковица, регулациите и землищата на с.Бързия и гр.Берковица, обл. Монтана; Изграждане на временен път за достъп до площадка "Радиана" в непосредствена близост до територията на АЕЦ "Козлодуй", гр.Козлодуй; КПСт "Равадиново" и напорен тръбопровод, с. Равадиново, общ. Созопол; Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на Черноморец, общ.Созопол; Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Средец; Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р.Тополница в ЦГЧ, гр.Копривщица; и други.

slide 1
slide 2
slide 2