СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Дружеството притежава Производствено-техническа база в с. Равадиново, общ.Созопол, която е оборудвана с две бетонови стопанства Stetter GmbH, с общ капацитет на бетон-миксера от 1,50 куб.м., които подават бетонови разтвори до 80 куб.м./ч. Базата също така разполага и с контролно-технически пункт и сектор за пробовземане и отлежаване на пробни образци за текущ контрол. Внедрена е и система за рециклиране, в която се преработват остатъчните бетонови смеси, за да се обезпечи опазването на околната среда.

slide 1
slide 2
slide 2
slide 2
slide 2

„Евробилд“ ООД разполага и с два мобилни бетонови възела Stetter GmbH, с капацитет на бетон-миксера
от 1,00 куб.м. и 2,00 куб.м., които подават бетонови разтвори до 120 куб.м./ч. и обслужват главно по-
мащабните проекти на дружеството.

Всички класове бетонови разтвори се произвеждат при условията на внедрена и одобрена Система за производствен контрол, в съответствие с БДС EN 206:2013+A2:2021 и БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021, като за целта са издадени сертификати за съответствие на продуктите от сертифицираща организация.

„Евробилд“ ООД закупува влаганите в производството суровини и материали само от утвърдени и доказани доставчици, като всички доставки са съпътствани с декларации за съответствие/експлоатационни показатели.

За доставката и полагането на бетонови разтвори „Евробилд“ ООД разполага със собствена транспортна и бетонополагаща техника, включваща 5 автобетонпомпи с дължина на стрелата от 28, 34, 39, 42 и 47 м, 10 бетоновоза с вместимост 9 куб.м., подемна техника, 7 влекача с гондоли за транспортирането на инертни материали, 19 самосвала, 6 челни товарача и други.

„Евробилд“ ООД осигурява на своите клиенти високо качество, безупречно обслужване и коректност при изпълнение на заявките, като за произведените бетонови разтвори фирмата предоставя на своите клиенти декларации за характеристики на строителния продукт.