СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Стремежът на „Евробилд” ООД, заложен и в политиката на управление на дружеството, е насочен към осъзнато
високо качество в дейността на всеки член на ръководството и персонала, която да допринася не само за
пълното удовлетворяване на очакванията и изискванията на клиентите за качествени продукти и услуги, но и на
всички останали заинтересовани страни при осигурени безопасни и здравословни условия на труд, опазване на
околната среда, оптимално използване на енергийните ресурси и гарантиране сигурността на информацията.

Вярваме в това, че добрите резултати са плод не само на вложените ресурси, но и на хората, които управляват и участват в работния процес. Поради това „Евробилд“ ООД подкрепя и насърчава своите служители в стремежа им към непрекъснато усъвършенстване чрез повишаване на професионалната им квалификация и придобиването на опит при прилагане на натрупаните знания и умения.

„Евробилд“ ООД притежава голям опит в организирането и изпълнението на строително-монтажни работи, както и с необходимите оборудване, механизация и квалифициран технически и изпълнителски персонал, необходими за едно качествено и устойчиво строителство. За постигането на качествени резултати спомага както дългогодишното ни сътрудничество с водещи производители и доставчици на висококачествени материали, аксесоари и консумативи, които използваме в дейността си, така и инвестирането на финансови ресурси в модерни техника и оборудване.

Ние изграждаме възложените ни проекти, водени от принципа за качество, коректно отношение и кратки
срокове. Наше предимство е и умението ни успешно да съчетаваме спазването на техническите изисквания с
изпълнение, базирано на икономически изгодни решения.