СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

От 13.01.2007 г. дружеството притежава сертификат за управление на качеството, съгласно международен стандарт EN ISO 9001:2000, като през 2009 г. се пресертифицира по BS EN ISO 9001:2008 и съответно през 2017 г. - по новия международен стандарт ISO 9001:2015.

През 2008 г. „Евробилд” ООД успешно разработи, внедри и сертифицира Интегрирана система за управление с обхват "Промишлено и гражданско строителство. Производство на бетон.", одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance Limited и получи сертификат за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 и управление на околнтата среда ISO 14001:2004 с пресетификация през 2017 г. съгласно ISO 14001:2015. През 2020 г. Системата за управление на дружеството беше одобрена съгласно стандарт ISO 45001:2018 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане”.

През 2013 г. дружеството разшири обхвата на своята Интегрирана система за управление, получавайки сертификати съгласно стандартите за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2005 (с пресертификация през 2015 г. съгласно ISO/IEC 27001:2013) и за управление на енергията ISO 50001:2011 (с пресертификация през 2021 г. съгласно новия международен стандарт ISO/IEC 50001:2018), затвърждавайки статута си на надежден партньор, ангажиран както в опазване конфиденциалността на информацията, с която борави, така и в опазването на околната среда във връзка с редуциране излъчването на въглеродни емисии при употребата на конвенционални електроенергия, горива и смазочни материали.

......................................................................................

Към настоящият момент обхватът на приложение на съответните сертификати включва: "Промишлено и гражданско строителство. Изграждане, доизграждане и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи. Изграждане на пречиствателни станции и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Производство на бетон."

Цялата гама бетонови разтвори, предлагани от „Евробилд” ООД, се произвежда в условията на Система за производствен контрол, като продуктите са сертифицирани в съответствие с БДС EN 206:2013+A2:2021 и БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021.

„Евробилд” ООД развива успешно и транспортната си дейност по превоз на товари и пътници въз основа на издадени лицензи от Министерство на транспорта на Република България:

  • Лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, валиден до 2027 г. на територията на Европейската общност;
  • Лиценз за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение, валиден до 2029 г.