СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

От м. януари, 2008 г. „Евробилд“ ООД е член на Камарата на строителите в България и е вписанo в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Строежи от първа до пета категория от Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • Строежи от първа до четвърта категория от Втора група - строежи от транспортната инфраструктура;
  • Строежи от втора до пета категория от Трета група – строежи от енергийната инфраструктура;
  • Строежи от първа до пета категория от Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда;
  • Строежи от Пета група – отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция “Строителство” на КИД-2008).