СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗТВОРИ, АРМАТУРЕН ДВОР, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Възложител: „ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София


Роля на „Евробилд“ ООД в проекта: Главен изпълнител


Местоположение: землището на гр. Бургас, България


Период на реализация: май, 2017 г. – октомври, 2019 г.


Технически характеристики: Проектът представлява сграда с РЗП=869,60 кв.м., изградена като стоманобетонна конструкция (монолитни стоманобетонни греди, колони и плочи с тухлени стени) и състояща се от две сгради (тела), разделени от дилатационни фуги, изпълнени на две нива. Над носещата стоманобетонна конструкция е изградено трето ниво, изпълнено с метална носеща конструкция (монтажни рамки и колони, стъпващи върху съществуващите стоманобетонни колони). В сградата са обособени административна и обслужваща зони с офиси, складова база, сервиз и автомивка.


Изпълнени работи: Изпълнени са: земни работи, строителни конструкции
(стоманобетонни и метални); архитектурни покрития (направа на тухлена зидария, полагане на замазки, мазилки, шпакловки, облицовки и др., направа на паро-, топло и хидроизолация, направа на настилки, боядисване, полагане на корозионна защита, монтаж на дограма и др.); електрически работи (направа на силно- и слаботокови инсталации и системи, осветление, заземление и мълниезащита и др.); ВиК, отводняване и пречистване на води (монтаж на резервоари за питейна вода и на локална ПСОВ, направа на площадкови и сградни водопровод и канализация, направа на сградно и площадково отводняване и др.); ОВК (направа на инсталации за кондициониране на въздуха, вентилационни системи и др.); монтаж на интериорни врати, прегради и др.; вертикална планировка (направа на външни настилки, озеленяване и др.); монтаж на оборудване.