Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

ОБЯВА за инвестиционно предложение

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ЕВРОБИЛД“ ООД уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ ШК2, намиращ се в ПИ с идентификатор 61042.116.176 по КККР на с. Равадиново, м. „Соленки“, Община Созопол за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Лице за контакти: Мирослава Митрева - Еколог Тел.: 0893 510 918